Home

ข้อมูลผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้ ( Username ) :
รหัส SMIS
รหัสผ่าน ( Password ) :
รหัส SMIS

แจ้งข้อมูลข่าวสาร
มีแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลดังนี้
                -  แบบเก็บข้อมูล ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ และ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ก็บข้อมุล
ระหว่างวันที่ 8 - 23 กันยายน 2559 ( เข้าระบบ คลิ๊ก!!!)

ระบบแบบสอบถามออนไลน์

ระบบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการบริการจัดการ
(สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรโรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปตอบแบบสอบถาม)

        มีแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลดังนี้
                - แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ TEPE Online. เก็บข้อมุลครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก!!
               - แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ TEPE Online. เก็บข้อมุลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2560 ตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก!! (ยังไม่เปิดให้ตอบแบบสอบถาม)

เจ้าหน้าที่ it ที่ทำหน้าที่ประสานงานตัวชี้วัด

ที่

ชื่อยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อคำถาม

1

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ทองคำ มากมี

2

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู

สพม.29

3

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

กรรณิกา นำพา

4

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร

5

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา

เจษฎา จันทสิงห์

6

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ

นายรังสรรค์ เวชพันธ์


 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th